Obchodné podmienky

 • Všeobecné ustanovanie

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Empire Kids, s.r.o., IČO: 48288730 zapísanú v Okr. súd BA 1, odd. SRO, vl. č 106093/B (ďalej len „predávajúci“) a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len „kupujúci“) pri organizácii narodeninových osláv, vianočných večierkov, rodinných oslav, alebo vzdelávacích kurzov, ktorého sa dieťa rodiča (ďalej len „dieťa“) i rodič zúčastní. Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom. Tieto podmienky sú pre zúčastnené strany záväzné.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Poštová adresa: Lipského 6, 841 01 Bratislava
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK6111000000002948009244

Telefón: + 421 917 121 108
E-mail: info@oslavypredeti.sk

 1. Zmluvu nahrádza objednávka s presnou špecifikáciou druhu oslavy, termínom, počtom zúčastnených detí, identifikáciou objednávateľa a objednávkou ďalších možných doplnkov zaslaná elektronicky po vyplnení online formulára na webstránke predávajúceho – oslavypredeti.sk
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke www.oslavypredeti.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej poskytovateľ dodá službu a tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii služby a tovaru.
 3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 4. Zoznam služieb a tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
 • Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Zmluvný vzťah vzniká medzi predávajúcim a objednávateľom vyplnením objednávkového formuláru na www.oslavypredeti.sk a akceptovaním obchodných podmienok. Objednávka sa stáva záväznou po e-mailovom potvrdení predávajúcim kupujúcemu, po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky".
 2. Oznámenie o prijatí objednávky je generované automatickým elektronickým systémom predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na uvedenú e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky. Toto sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
 3. Na e-mailovú kupujúceho adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky; a preukázaním dokladu o zaplatení zálohy objednávateľom.
 4. Ak objednávateľ neuhradí sumu zálohy do 5 pracovných dní od vyplnenia prihlasovacieho formuláru na www.oslavypredeti.sk, objednávka sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.
 • Povinnosti a práva predávajúceho:

 1. Dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu služby či tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.
 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodanú službu či tovar.
 3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať službu či tovar kupujúcemu načas alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 • Povinnosti a práva kupujúceho:

 • Kupujúci zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v zmluve.
 • Kupujúci je povinný:
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 • Kupujúci má právo na dodanie služby a tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami po záväznom akceptovaní objednávky.
 • Cenné veci ako značkové oblečenie, šperky, mobilné telefóny, fotoaparáty, MP3, elektronické hry a iné neodporúčame dávať deťom na oslavu. Za ich stratu Empire Kids, s.r.o., nezodpovedá.
 • Cena a platobné podmienky

 1. Miestom dodania služby a tovaru je miesto uvedené v potvrdení objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
 2. Kupujúci, po záväznom potvrdení, vykoná platbu zálohy za službu formou bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho – ako variabilný symbol /VS/ sa pri prevodoch, uvádza číslo objednávky vygenerované objednávkovým systémom – oslavypredeti.sk.
 3. Číslo účtu v tvare IBAN: SK6111000000002948009244 (Tatra banka, a.s.).
 4. Záloha je stanovená vo výške 50€. Suma musí byť uhradená najneskôr 5 pracovných dní od vykonania rezervácie za oslavu. Záloha bude odpočítaná kupujúcemu z ceny služby a tovaru po jeho skončení a vyfakturovaní reálnej ceny.
 5. V prípade nezaplatenia zálohy za oslavu v stanovených lehotách je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť elektronicky emailom a neposkytnúť služby zo zmluvy vyplývajúce.
 6. Kupujúci k svojej objednávke obdrží po skončení oslavy faktúru e-mailom. Túto bezodkladne uhradí prevodom na účet spoločnosti - IBAN: SK6111000000002948009244 (Tatra banka, a.s.)
 7. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu služby a tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna cena") formou bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od dodávateľov tovaru.
 9. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však do 14 dní od dodania služby a tovaru.
 10. Akákoľvek zmena termínu či času narodeninovej oslavy musí byť podaná elektronicky /e-mailom/ na: info@oslavypredeti.sk, prípadne telefonicky na + 421 917 121 108
 • Odstúpenie od zmluvy a storno poplatky

 1. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia predávajucému.
 2. Pri ochorení dieťaťa či detí je možné určiť náhradný termín oslavy.
 3. Pri zrušení rezervácie termínu oslavy z iných dôvodov, nevzniká nárok na vrátenie zálohy za narodeninovú oslavu.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Kupujúcim a zrušiť bez náhrady a to v prípade, že svojím správaním ohrozuje majetok, alebo zdravie ostatných účastníkov oslavy, alebo zamestnancov, animátorov a pedagógov Empire Kids, s.r.o., spoločnosti, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh oslavy
 5. Storno poplatok stanovený sumou 50€ tj. zálohou za rezerváciu oslavy.
 • Ochrana osobných údajov

 1. Objednávateľ týmto udeľuje spoločnosti Empire Kids, s.r.o., IČO: 48288730 v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, adresa, vek a mobilné telefónne číslo, ktoré poskytol pri registrácii na oslavypredeti.sk.
 2. Objednávateľ týmto udeľuje spoločnosti Empire Kids, s.r.o., IČO: 48288730 v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas so spracúvaním fotografií a ilustračných videí z oslavy, ktorého sa dieťa zúčastnilo. Empire Kids, s.r.o., je oprávnená osobné údaje účastníka, fotografie a ilustračné videá z osláv spracúvať, a to aj pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu Empire Kids, s.r.o. a jej pridružených aktivít.
 3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách spoločnosti Empire Kids, s.r.o., Preliezka o.z. a eduPRELIEZKA o.z.
 4. Objednávateľ súčasne týmto v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlasí s tým, aby mu Empire Kids, s.r.o.,. sama alebo prostredníctvom poverenej osoby doručovala elektronickú poštu a krátke textové správy a to na účely priameho marketingu a v súvislosti s prezentáciou svojich služieb. Objednávateľ berie na vedomie, že tento súhlas je oprávnený kedykoľvek odvolať.
 5. Empire Kids, s.r.o.,. sa zaväzuje, že tieto osobné údaje bude spracúvať v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 • Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. V prípade vzniku sporu súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou sa tento riadi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.
 3. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 4. Tieto podmienky účasti platia od 01.12.2017 a sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky služby a tovaru.

Centrum Preferencie Ochrany Osobných Údajov

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?